A finals d’any començarà la neteja dels trams urbans de les rieres del Palau i Les Arenes

L’Ajuntament realitzarà, a finals d’aquest 2021, els treballs de control de la vegetació als trams urbans de les rieres del Palau i Les Arenes per retirar tots aquells elements que obstaculitzen el pas de l’aigua en cas de pluges intenses i garantir el correcte funcionament hidràulic a les lleres. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) subvencionarà entorn el 80% dels treballs previstos per fer el manteniment i la desbrossada en el tram urbà de la riera de Les Arenes; i també per fer la desbrossada i tasques de manteniment en el tram urbà comprès entre el gual sota la C-58 i on s’ajunten les rieres de Les Arenes i del Palau. 

L’actuació que es farà al tram urbà de la riera de Les Arenes, a la zona del polígon industrial de Can Petit, és necessària per mantenir la llera urbana en bones condicions de desguàs, fent una adequada gestió de la vegetació de ribera. En aquest punt, es faran treballs de desbrossada de les espècies vegetals i es retiraran aquells arbres i soques que podrien impedir el flux normal de l’aigua. 

També es farà el manteniment dels arbres que es troben als marges, i que donen estabilitat als murs que la delimiten, i s’eliminaran els canyissars que, com a espècie invasora, són una amenaça per la biodiversitat. Es plantaran els marges espècies arbustives de ribera, per evitar la recolonització de la canya i es faran dues rampes d’accés a la llera per facilitar l’accés a la maquinària que repararà els punts de la llera on s’ha detectat una major erosió. Els treballs estan pressupostats en 36.389,94 euros i tenen un termini d’execució de dos mesos. 

Els treballs a la riera del Palau, afectaran un tram urbà d’1,04 km de longitud, i consistiran a talar i retirar soques, desbrossar espècies arbustives i herbàcies que obstaculitzin el pas de l’aigua, eliminar espècies vegetals invasores i plantar espècies de ribera als marges de la llera. Les obres estan pressupostades en 96.790,43 euros i el termini d’execució és de tres mesos. 

Altres actuacions previstes de manteniment, en aquest cas a rieres i torrents no urbans com Vallparadís, torrent Mitger i Carbonelles, són les de retirada de residus i arbres caiguts, que s’han previst fer per al mes de setembre. Aquestes actuacions estan incloses dins el Programa de Manteniment de Lleres en trams no urbans 2020- 2021 de l’ACA, que assumeix el seu finançament.

Redacció