Aprovada definitivament la protecció de 328 elements del patrimoni de la ciutat

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha aprovat definitivament una modificació del planejament de Terrassa que permetrà protegir 328 elements del patrimoni de la ciutat i evitar la seva pèrdua o degradació.

Actualment, els béns més valuosos del patrimoni cultural i històric egarenc es troben inclosos en l’anomenat Catàleg de Patrimoni i estan emparats per un Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental que determina quines intervencions s’hi poden dur a terme i com fer-les. Hi ha, però, altres elements patrimonials a la ciutat que poden tenir un cert interès però que, en l’actualitat, només gaudeixen de protecció documental; aquests, un total de 54, es troben recollits en un altre instrument, l’Inventari.

L’Ajuntament de Terrassa aquests darrers anys ha realitzat una tasca de revisió per tal d’identificar nous elements que pels seus valors històrics, arquitectònics, culturals o naturals, siguin susceptibles de ser preservats. Durant aquest temps també ha detectat la pèrdua de 16 elements inventariats; precisament, perquè no disposaven de protecció real.

La modificació del planejament aprovada avui, per una banda, substitueix l’actual llistat de l’Inventari per un altre amb 312 Béns de l’Inventari del Patrimoni Cultural i amb 16 Béns de l’Inventari d’Interès Documental.

Així, els elements de l’Inventari es classifiquen segons els tipus següents:

·30 Conjunts urbans d’interès (I-CI)

·225 Edificis d’interès (I-EI)

·17 Elements arquitectònics singulars (I-EAS)

·28 Elements artístics concrets i complementaris de l’arquitectura (I-EAC)

·5 Espais del patrimoni natural (I-EPN)

·7 Jaciments arqueològics i/o paleontològics (I-JAP)

La revisió de l’Inventari ha permès corregir errades, eliminar alguns elements que actualment no gaudeixen d’interès patrimonial o resten afectats urbanísticament, incorporar nous béns d’interès, i establir una classificació de les diferents tipologies.

Cadascun dels elements s’identifica en una fitxa informativa amb el nom, una breu descripció de l’element, del valor, l’estil, l’estat de conservació, l’adreça, les coordenades, una fotografia i un plànol de situació.

A més d’ampliar l’Inventari, l’Ajuntament vol dotar els béns que s’hi inclouen de cert grau de protecció. Així, s’estableixen, amb caràcter transitori, unes condicions de protecció per al conjunt dels elements inventariats amb l’objecte d’evitar-ne la seva pèrdua i preservar els seus valors patrimonials. Aquestes condicions transitòries estaran en vigor fins que es revisi l’actual Pla Especial del Catàleg de Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental. L’Ajuntament disposa d’un termini de sis anys per dur a terme aquesta revisió.

Durant el període transitori, determinades actuacions sobre elements de l’Inventari requeriran que prèviament a la llicència es tramiti un Pla especial urbanístic de protecció patrimonial de caràcter individual o de conjunt, en el cas que la proposta es formuli sobre un conjunt d’edificis d’interès.

Les intervencions que no precisin un Pla especial individualitza, estaran subjectes al règim general de llicència, comunicació prèvia i declaració responsable, sempre tenint en compte un seguit de directrius per evitar actuacions que puguin malmetre els valors a preservar.