Aprovat el Mapa Estratègic de Soroll, que permetrà millorar la qualitat acústica de la ciutat

El Ple ha aprovat el Mapa Estratègic de Soroll (MES) corresponent a Terrassa i  a l’aglomeració formada per Terrassa i Viladecavalls. Es tracta d’una eina de gestió ambiental que avalua l’exposició que té la població al soroll i visualitza els nivells sonors existents, convertint-se en la principal base per elaborar plans de reducció del soroll i plans d’acció per millorar i recuperar la qualitat acústica. 

 Aquest MES ha estat elaborat per la Generalitat, juntament amb els dos ajuntaments afectats, i substitueix al corresponent al període 2012-2017. L’acord es trasllada a la Generalitat, que és qui aprova el MES de l’Aglomeració.

Nivells d’exposició al soroll 

El soroll és un agent contaminant que afecta la salut i a la qualitat de vida de les persones i és un dels factors que influeixen en el deteriorament de la qualitat ambiental del territori.  A principis de 2017 es va implantar a Terrassa la xarxa de vigilància del soroll, que actualment compta amb 10 punts de control, situats en llocs estratègics, que ajuden a tenir una informació detallada i representativa de l’evolució del nivell sonor ambiental de la ciutat. 

El MES aprovat avui recull que un 81% de la població es troba per sota dels 65 dB(A). Del 18% restant, un 15% se situa entre els 65 i els 69 dB(A), i només un 3%, entre els 70 i els 74 dB(A). En relació amb la població que està exposada al soroll nocturn, un 50% està per sota dels 50 dB (A) i un 28% per sota dels 55 dB(A). Del 22% restant, un 17%, està entre els 55 i els 59 dB(A) i només un 3% està entre els  60 i 64 dB(A). 

Trànsit viàri, principal factor de contaminació acústica

L’aglomeració de Terrassa i Viladecavalls està exposada  a infraestructures viàries, ferroviàries, soroll industrial i també d’oci. A Terrassa, el trànsit viari és el principal factor causant de la contaminació acústica. Segons recull el MES, per sota de 55 dB(A) hi ha 17% de la població afectada, mentre que la majoria, un 66%, se situa entre  els 55 i els 64 dB(A). Pel que fa a la franja de 65 a 69 dB(A) hi ha un 15% i, entre els 70 i 74 dB(A), un 3%. 

Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el soroll industrial i l’associat a l’oci tenen un valor residual, a l’entorn d’un 1% de la població afectada  amb valors inferios als  65 dB(A).