Baldrich es reobre al trànsit i ja deixa entreveure la reurbanització del barri del Segle XX

Reobert al trànsit el carrer Baldrich al seu pas pel Segle XX. El bon ritme dels treballs d’adequació, especialment en el tram comprès entre Sant Sebastià i Lepant, ha permès avançar l’obertura al pas de vehicles, que no estava prevista fins al 5 de setembre.

Els treballs, que es van iniciar l’abril, s’emmarquen en el pla de millora de l’entorn de la fàbrica Sala i Badrinas, que ha inclòs la reurbanització d’aquests 200 metres del carrer Baldrich, entre Prim i Lepant, per fer-los més amables i accessibles. Entre Prim i Sant Sebastià, a més, s’ha apostat per crear una plataforma única, mentre que entre Sant Sebastià i Lepant hi ha una calçada per a trànsit rodat i una banda per a estacionament.

El projecte preveu l’obertura d’un vial que doni continuïtat al carrer Sant Sebastià fins al carrer Escudé, passada la carretera de Rubí. El tram del carrer Prim de la fàbrica Sala Badrinas, entre Baldrich i la carretera, serà de pas restringit per al veïnat i per accedir a l’aparcament de les torres del Segle XX.

En total, 5.000 m2 delimitats per la carretera de Rubí i els carrers Torres i Bages i Bladrich, fins ara plens de naus en desús, i que es convertiran en una nova àrea residencial amb un sostre de 7.700 m2. Un 95% seran habitatges i, la resta, oficines i comerç. L’espai és propietat de la Sareb, que hi construirà 79 habitatges en dos edificis de quatre plantes, amb façanes a la carretera de Rubí i al carrer Baldrich. D’aquests, 55 seran lliures i els 24 restants amb algun règim de protecció. La zona que dona a Torras i Bages serà una nova plaça just davant de l’Arxiu Comarcal.

Amb el Pla de Millora Urbana es dona continuïtat a l’eixamplament de la vorera del carrer Baldrich des de la carretera de Montcada i que ja preveu el projecte urbanístic de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas. L’Ajuntament ha aprofitat les obres per intervenir en la xarxa d’aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, sistemes de reg i serveis d’electricitat, gas i telecomunicacions.