Cecot fa una comparativa tributària de l’IBI, l’IAE i l’ICIO a diferents municipis de la comarca

El Club Cecot Financer & Fiscal ha fet un informe comparatiu de l’IBI, l’IAE i l’ICIO de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Vacarisses i Viladecavalls. El document contempla una revisió dels diferents elements dels quals disposen els ajuntaments i que els permeten aplicar bonificacions a aquests impostos amb caràcter potestatiu.

El municipi que té més contribució per ingressos en el seu pressupost municipal, per l’impost sobre activitats econòmiques, és Rubí (superant el 6%). Per import, l’Ajuntament de Terrassa és el que més recapta per aquest impost. A l’informe s’aprecia també que, en ingrés per habitant, la recaptació de Rubí, està aproximadament 10€ per sobre de la mitjana de la resta de municipis. En conjunt, el text conclou que Rubí és el municipi que exerceix una pressió fiscal més elevada per IAE, seguit per Viladecavalls.

L’informe també mostra que l’impost que més recaptació aporta als diferents consistoris és l’IBI. Per import, qui més IBI recapta és l’Ajuntament de Terrassa, que proporcionalment també és el municipi que més habitants té. És destacable el fet que Viladecavalls recapta un 15% més que Vacarisses, tenint pràcticament els mateixos habitants i amb la meitat d’extensió territorial. Per tant, una de les conclusions de l’informe del Club Cecot Financer Fiscal és que la contribució pressupostaria de l’IBI no és proporcional al nombre d’habitants de cada municipi ni a la seva extensió. S’aprecia també que, en ingrés per habitant, la recaptació de Sant Cugat supera aproximadament el doble de la de Terrassa i Sabadell. Globalment, es considera que Sant Cugat és el municipi que exerceix una pressió fiscal més elevada per IBI.

Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, genera entre l’1% i el 4% dels ingressos del pressupost municipal. Terrassa i Sant Cugat són els municipis que recapten més ingressos amb aquest impost. Per import, ho és l’Ajuntament de Terrassa. En ingrés per habitant,  el primer municipi és Sant Cugat (51€). Globalment, Sant Cugat és el municipi on la pressió fiscal per ICIO és més elevada.