Helpempresa Cecot

Cecot ha ajudat més de 130 empreses a detectar amenaces a la seva viabilitat mitjançant el servei HelpEmpresa

De gener a juny, la patronal Cecot ha ajudat més de cent trenta empreses a detectar amenaces a la seva viabilitat i preveure actuacions per la seva continuïtat mitjançant el servei HelpEmpresa.

Des de la posada en marxa del servei (a finals de desembre de 2021), l’equip tècnic ha atès un total de 688 empreses. 131 d’aquestes s’han dut a terme durant el primer semestre d’aquest any.

Prop del 50% de les empreses usuàries del servei son autònoms: 45% han estat empreses individuals, el 42% societats limitades, el 9% cooperatives i empreses amb altres formes jurídiques i un 4% societats anònimes.

HelpEmpresa és el servei referent a Catalunya en la prevenció del tancament de petites i mitjanes empreses que es trobin en una situació financera difícil i que requereixen d’una intervenció especialitzada per evitar-ne la fallida.

Compta amb un equip de divuit persones expertes en àmbits com l’estratègia, les finances o el màrqueting digital i contempla el suport d’una psicòloga amb l’objectiu d’ajudar a totes aquelles persones empresàries que, per culpa de la situació del seu negoci, han vist afectada la seva salut emocional.

Helpempresa Cecot