Conveni entre l’ACA i l’Ajuntament per minimitzar el risc d’inundació a la riera de les Arenes

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat aquest dimarts el conveni de col·laboració entre aquest ens i l’Ajuntament de Terrassa per redactar els documents tècnics per a minimitzar el risc d’inundació a la riera de les Arenes.
Aquest conveni és conseqüència de l’acord marc subscrit entre l’Ajuntament i l’Agència el juliol de 2018 en el que s’establia un conjunt de cinc actuacions a impulsar pels dos organismes a les rieres de les Arenes i del Palau, amb una aportació màxima per part de l’Agència de 400.000 euros. D’aquest conveni original ja s’han executat les dues primeres actuacions, i aquest darrer acord concretarà el marc per a la redacció dels projectes constructius de les darreres.
Les mesures del conveni actual es concentraran en l’arranjament de la riera de les Arenes (en el tram comprès entre el pont de Sant Llorenç i el de Navarra) i l’ordenació de la llera en el sector que hi ha aigües amunt de la rotonda dels Bellots.
L’acord, que properament es formalitzarà digitalment entre les dues administracions, preveu destinar conjuntament 23.000 euros per a la redacció del projecte constructiu i tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2021. Una vegada definides les actuacions previstes en aquest curs fluvial, se subscriurà un nou conveni per definir el finançament i l’execució de les obres.
Per la seva banda, l’Agència està impulsant un Pla Director de rieres  de Terrassa, que de manera coordinada amb l’Ajuntament ha d’ajudar a concretar les mesures d’adequació  a les rieres de les Arenes i del Palau, i que s’executaran al llarg del nou cicle de planificació 2022-2027.