Egarsat incrementa la seva activitat un 14,6% durant el 2017

Egarsat ha presentat, a la Junta General anual celebrada a la seva seu de Sant Cugat del Vallès, els principals resultats de l’activitat duta a terme durant el 2017. L’entitat va atendre un total de 117.412 contingències dels seus treballadors protegits, un 14,6% més que l’any anterior. D’aquesta manera, s’ha produït un increment de l’activitat de la mútua en matèria protectora, en línia amb la consolidació de la recuperació econòmica. Del total d’incidències, el 28,2% van correspondre a accident de treball o malaltia professional, i el 71,8% restant van ser causades per malaltia comuna.

Els treballadors protegits, al tancament de l’exercici, van ascendir a 284.795, un 5,5% més que l’anterior, i el nombre de treballadors per compte propi adherits es va situar en 61.553, un resultat similar al de 2017. El total d’empreses associades es va situar en 39.450, incrementant lleugerament les 39.347 empreses protegides de 2016.

Durant el 2017, la mútua ha pagat 155 milions d’euros en prestacions econòmiques als treballadors protegits que han patit una baixa, i ha cobert la seva assistència sanitària per un total de 35 milions d’euros. Així mateix, en l’àmbit d’acció social i mitjançant la Comissió de Prestacions Especials, ha concedit un total de 133 ajudes complementàries a treballadors que han patit un accident de treball o una malaltia professional, per un import total de 200.000 euros.

En matèria de prevenció de riscos laborals, durant l’exercici s’han realitzat més de 5.000 estudis de sinistralitat laboral; prop de 2.500 visites per oferir assessorament tècnic, ajuda en la gestió i la integració de la prevenció, així com gestió de la sinistralitat; s’han realitzat més de 25 investigacions de malalties professionals amb baixa de treballadors mutualistes; i assessorat en més de 70 investigacions d’accidents laborals.