Població Estrangera

El 14,06% de la població a Terrassa és de nacionalitat estrangera (31.516 habitants)

La població estrangera resident a Catalunya és d’1.271.810 persones segons les dades del Padró d’habitants a 1 de gener de 2022 i representa el 16,3% de la població catalana, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre d’estrangers ha augmentat en 21.145 persones durant l’any 2021, després que el 2020 hagués disminuït en 9.954 persones.

A Terrassa, el nombre de ciutadans amb nacionalitat estrangera és de 31.516, el que significa el 14,06% dels 224.114 habitants que té la ciutat.

A Catalunya hi ha 36 municipis on el percentatge de població estrangera és superior al 25%. Destaquen Guissona (53,1%), Castelló d’Empúries (45,1%), la Portella (40,1%), Salt (38,1%) i Barbens (37,1%).

Barcelona és el municipi on resideixen més estrangers, 359.480, amb un augment d’11.178 estrangers respecte de l’any anterior. Altres municipis que destaquen són l’Hospitalet de Llobregat amb 58.037 persones de nacionalitat estrangera, Badalona (35.215), Terrassa (31.516) i Lleida (29.129).

La població estrangera resident a Catalunya és heterogènia quant a les procedències, representades per més de 170 nacionalitats. La comunitat marroquina és la més nombrosa (235.278) i equival al 18,5% dels estrangers. El segon lloc, l’ocupa la població de Romania (86.528) amb una representació del 6,8%. En el rànquing de nacionalitats, les segueixen la italiana (76.826) i la xinesa (63.228), que representen el 6,0% i 5,0% respectivament.

La població marroquina és la primera nacionalitat a 28 comarques de Catalunya, mentre que la romanesa ho és en 8 comarques i Aran. Al Barcelonès la nacionalitat més nombrosa és la italiana; a la Cerdanya, la colombiana; a la Garrotxa, l’índia; a l’Alt Urgell, la portuguesa, i al Moianès, la nacionalitat maliana.

Creixement Població Estrangera Població Estrangera