El BOE publica la modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans

Avui es publica al Boletín Oficial del Estado, el BOE, la normativa que modifica la Llei d’Arrendaments Urbans. La modificació no preveu canvis en l’exempció de pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials relatives a l’arrendament d’habitatges, tot i que els avals s’han de seguir pagant amb les limitacions que fixa la Llei. A grans trets a partir d’ara la durada mínima del contracte es fixa en 5 anys, llevat de si es tracta de persones jurídiques o empreses arrendadores que el termini s’estableix en 7 anys.

L’arrendador no pot reclamar avals addicionals més enllà de dues mensualitats de renda, i si l’arrendador és persona jurídica, no pot exigir que el llogater pagui les despeses corresponents per a la contractació del lloguer de l’habitatge. Pel què fa als desnonaments, la reforma també preveu l’aplicació de la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil que permet al llogater al•legar vulnerabilitat social, la qual cosa obliga al jutge a demanar un informe als serveis socials. Si l’informe ratifica la situació, el desnonament es paralitza un mes, o dos si el propietari és una persona jurídica.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i d’altres entitats que treballen per l’habitatge social es feliciten per la inclusió d’aquest apartat en la nova versió de la Llei. La Cambra de la Propietat recorda que la nova normativa és pràcticament una reproducció de l’anterior del 2018 i que segueix vigent pels contractes signats mentre ha estat vigent amb les modificacions més importants. Aquestes modificacions són una contrareforma als canvis de la llei d’arrendaments urbans realitzats el 2013, que suposava una restricció i limitació dels drets dels lloguers d’habitatges.

La Llei estableix un termini obligatori mínim de duració del contracte en funció de si l’arrendador és persona física, de 5 anys, o si la propietària és una societat o persona jurídica que arriba als 7 anys. Si ningú es pronuncia hi ha una pròroga de 3 anys a partir del 5è o 7è any, amb un preavís de 4 mesos per l’arrendador i de 2 per l’arrendatari. La fiança segueix sent obligatòria d’una mensualitat de renda i es limiten els avals o dipòsits extres a dues mensualitats. També s’atorga de major protecció als arrendataris en processos de desnonament amb la suspensió dels procediments judicials abans esmentats, entre d’altres mesures fiscals, bonificacions i de pagament d’impostos.