El Consell Comarcal aprova els Criteris per atorgar prestacions econòmiques socials amb equitat

Amb l’objectiu d’unificar els requisits d’accés i la necessitat de barems comuns per garantir l’equitat entre els diferents municipis de menys de 20.000 habitants, el Plenari de l’Àrea Bàsica de Serveis socials ha presentat i aprovat els Criteris per a l’atorgament de les prestacions econòmiques de caràcter social.

S’han consensuat criteris com el llindar d’accés, el percentatge i la puntuació en la valoració econòmica i social, la modalitat de la prestació i el percentatge de cofinançament dels ajuntaments segons la puntuació.

Aquests tipus d’ajuts d’urgència social prenen com a principal objectiu pal·liar de manera puntual i urgent, necessitats socials bàsiques i econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social. Com a segon objectiu destaquen l’afavoriment d’inclusió social.

Aquestes prestacions econòmiques resulten un dels principals recursos dels serveis socials, i poden tenir diverses modalitats: ajuts per l’alimentació i necessitats bàsiques, per roba i calçat, manteniment de l’habitatge habitual, etc.