El Consell Comarcal aprova l’Inventari General i identifica 67 béns immobles en titularitat o drets d’ús

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat recentment l’Inventari General Consolidat de la institució a data 31 de desembre de 2018. Totes les administracions públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni i arran de les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes en el seu informe de 21 de juny de 2016, l’equip de govern del Consell Comarcal va impulsar i encarregar al personal que actualitzés l’inventari de béns i drets de manera íntegra i social.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental disposa d’un patrimoni immobilitzat a quatre municipis de la comarca: Terrassa, Sant Cugat, Montcada i Reixac (també a Badalona) i a Cerdanyola del Vallès.

Respecte als béns immobles i drets reals, s’ha determinat la titularitat de cada finca, la seva superfície, s’han comprovat les dades registrals i cadastrals i s’ha aportat la identificació cartogràfica de cadascuna. Respecte dels béns mobles s’ha fet també un recompte dels béns identificant-los i classificant-los atenent el Reglament de Béns de les entitats locals i d’acord amb els valors comptables de la Corporació.