L’Ajuntament insta l’Estat a una adequació legislativa urgent sobre les plusvàlues

L’equip de Govern Municipal insta al govern de l’Estat a la creació d’un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que pot ocasionar la sentència del Tribunal Constitucional (TC), en què se suprimeix la plusvàlua, sobre les finances municipals, mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable.

El Govern també creu necessària la creació d’un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.

D’altra banda, també insta al govern de l’Estat que adeqüi d’urgència, via Reial Decret Legislatiu, la metodologia de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de l’impost.

L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estima la qüestió d’inconstitucionalitat, anul·lant diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes Locals, comportaria a la pràctica la supressió de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua.

El tinent d’alcalde de Serveis General i Govern Obert, Isaac Albert, considera que «en un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua, desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives».

Per a la tinenta d’alcalde, Lluïsa Melgares, «l’Estat ha d’adoptar d’urgència els mecanismes necessaris per dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de la plusvàlua, garantint que no es pugui generar l’obligació quan efectivament no s’ha produït un increment de valor i evitant que en cap cas la base imposable resultant acabi sent superior a l’increment real de valor».

El Govern Municipal farà arribar aquestes propostes a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.