El Pla de Mobilitat del Vallès preveu 72 actuacions per uns desplaçaments més sostenibles

El Departament de Territori i Sostenibilitat posa a exposició pública el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, amb una setentena d’actuacions, amb el transport públic com a protagonista, per a una mobilitat més sostenible, eficient i segura. Les propostes que tenen el 2026 com a horitzó, permetran millorar la connexió, qualitat i equilibri territorial, millorant el transport públic, reduïnt la congestió viària i incorporant noves tecnologies en la gestió.

La mobilitat en l’àmbit de Barcelona i interna del Vallès representa el 85 per cent del total de la mobilitat interurbana amb orígen o destinació al Vallès. Una comarca que representa el 17 per cent del PIB de Catalunya i el 24 per cent de la Regió Metropolitana de Barcelona. Diàriament hi ha 845.000 desplaçaments interurbans interns als dos Vallès amb un 13 per cent de desplaçaments amb transport públic.

Els principals fluxos intermunicipals són amb Barcelona amb 580.000 desplaçaments, un 43 per cent en transport públic. El Pla preveu 18 actuacions pel transport públic ferroviari, 7 mesures pel transport públic de carretera, 15 propostes pel transport privat, 19 per a la mobilitat a peu o amb bicicleta i 9 per la gestió de mobilitat. En total 72 actuacions a executar per part de l’Estat, la Generalitat, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona amb un pressupost de 2.500 milions d’euros.

Pel què fa al tren es potenciarà l’oferta ferroviària transversal del Vallès amb més intercanviadors. Incrementar la intermodalitat amb millors connexions, aparcaments dissuasoris i segurs per a les bicis. També preveu millorar la capacitat d’accessos a Barcelona, garantir l’accessibilitat per a tothom i millorar la seguretat amb menys passos a nivell. Entre altres mesures, el Pla de Mobilitat proposa la formació d’un tram de línia orbital amb tren entre Sabadell i Granollers a més de la construcció de 10 noves estacions per millorar les freqüències.

Pel què fa al transport públic per carretera el Pla proposa, augmentar els serveis i els dèficits de connexió i potenciar les línies d’autobus internes al Vallès. Per garantir una xarxa viària més eficient es proposa millorar els dèficits en la xarxa d’alta capacitat, millorar les connexions transversals i eliminar el trànsit en el pas interior dels nuclis urbans. El pla també proposa millorar la mobilitat a peu o amb bicicleta amb recorreguts per dins el municipi i entre municipis del mateix sistema urbà.

El Pla també preveu meusres per al transport de mercaderies i la incorporació de les noves tecnologies en la gestió. Amb totes aquestes mesures el Pla espera aconseguir deu fites entre les quals destaca la reducció d’un 10 per cent el trànsit viari respecte al previst per al 2026, i reduir en un 9 per cent les emissions de gasos amb efecte hivernacle. El Pla Específic de Mobilitat del Vallès s’ha fet en col•laboració dels Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats, en un procés de participació ciutadana. Ara amb el període d’informació pública s’espera enriquir el document que s’anirà presentant al territori amb diverses sessions informatives.