El Programa 30 Plus busca empreses que vulguin incorporar persones aturades de la comarca amb una contractació subvencionada

El Programa 30 Plus té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones desocupades de 30 anys i més, mitjançant la contractació laboral i la formació a mida.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 7.726,95 euros, per una durada màxima de 9 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada. El programa també ofereix suport en la definició del perfil professional requerit pel lloc de feina vacant, així com en la gestió del procés de selecció i presentació de candidatures adequades al perfil demandat. També dóna una formació subvencionada adaptada a les necessitats del lloc de treball i assessorament en tot el procés de preparació i gestió de la subvenció.

Els requisits que ha de complir l’empresa per participar són:

– No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.

– Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals.

– Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.

– Assignar un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de treball.

– Flexibilitzar l’horari laboral del treballador/a per tal de compaginar la feina amb la formació a mida.