El transport públic ferroviari i per carretera reduirà la seva freqüència entre un 33% i un 67%

A partir d’aquest dimarts, els transports públics de viatgers per carretera i els serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, reduiexen la seva freqüència horària en dies feiners d’entre un 33% i un 67%. Aquesta forquilla de reducció es concretarà segons les necessitats de cada operador i, especialment, a la demanda en hora punta.

Aquesta és una de les mesures de funcionament dels serveis de transport públic de viatgers per combatre la propagació del coronavirus que ha pres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. La resolució l’ha adoptat després d’una reunió amb els diversos operadors de transport, després e primera jornada feinera des de l’establiment de l’estat d’alarma. En línies generals, el descens de la demanda ha estat del 75-90% en els diferents modes de transport.

Cal recordar que el Reial Decret pel qual es declara l’estat d’alarma preveu que cada comunitat autònoma o ens local podrà fixar els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients. Aquesta reducció ha d’anar d’acord a les necessitats de mobilitat i a l’evolució de la situació sanitària, tot garantint que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.

Excepcionalment, es podran suprimir línies que tinguin una demanda gairebé nul·la, especialment si existeixen alternatives de desplaçament.

Les empreses prestadores dels serveis de transport públic, així com els serveis de transport discrecional de les empreses, han de vetllar perquè en cap cas l’ocupació dels vehicles superi un terç de la seva capacitat, per tal de mantenir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries.

 A més,  les pàgines web de cada operador hauran d’oferir la concreció dels serveis que es prestaran.

Els bitllets online, hauran d’incloure un missatge que desaconselli viatjar, tret de casos inajornables.

L’impacte econòmic que puguin causar aquestes mesures, i altres que es puguin adoptar en funció de l’evolució de la crisi sanitària, l’assumirà la Generalitat, amb les partides que s’habilitin per fer front a l’emergència.

FGC reestructura el servei de trens

A partir d’aquest dimarts, les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat en hora punta funcionen al 60% i la resta de la jornada, al 40% . I és que  des de dilluns de la setmana passada, la demanda ha caigut un 81,5%.

D’aquesta manera, la companyia adequa l’oferta d’acord a la demanda i a les indicacions rebudes per part del Govern i de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Concretament a  la línia Barcelona-Vallès, durant les hores punta circularan 4 trens cada hora tant a l’S1 (Terrassa) com a l’S2 (Sabadell); pel que fa a les línies L6 i L7 hi haurà 6 trens/hora. Durant la resta del dia, a les línies S1 i S2 hi haurà 3 trens cada hora mentre que a l’L6 i L7 es mantindran les 6 freqüències.

Tot i aquestes modificacions, FGC desaconsella viatjar excepte per raons inajornables i, per aquest motiu, recomana als clients que es vegin obligats a desplaçar-se que s’informin sobre les possibles afectacions al servei a través dels missatges de megafonia d’estacions i d’interior de tren, que consultin les vitrines informatives, el web www.fgc.cat, l’app d’FGC, el tuiter @FGC o truquin al telèfon d’informació 012.