El Vallès Occidental és la primera comarca en tenir un Pla d’acció per la qualitat de l’aire

El Ple del Consell Comarcal aprova inicialment el Pla d’acció supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire al Vallès Occidental i vetllarà pel seu desenvolupament a la comarca. El pla amb un període de vigència fins el 2025 adoptarà i desenvoluparà accions compartides amb els ajuntaments de la comarca. El Consell Comarcal assumeix accions de caràcter general de seguiment amb l’objectiu de vetllar per la implementació de les mesures del Pla de forma homogènia, garantint una actuació coordinada a la comarca.

El Pla s’ha aprovat per majoria amb el vot a favor de tots els grups comarcals excepte CAM-AMUNT que s’ha abstingut. El consell també es reserva les accions encaminades a fer un front comú davant d’òrgans superiors i vetllar pel desenvolupament dels plans i programes supramunicipals que afecten el territori, principalment en matèria de mobilitat. Finalment, el Consell Comarcal també assumeix les mesures relatives al control de la combustió de biomassa en compliment dels objectius del Servei comarcal de biomassa forestal en relació amb els nivells baixos d’emissió de partícules i compostos orgànics.

El Pla proposa un sistema de seguiment per tal de mesurar el seu grau d’execució, pel que serà necessari treballar coordinadament des del Consell Comarcal amb els ajuntaments de la comarca, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en el marc del Grup Tècnic de Treball, així com coordinar-se amb el desenvolupament d’altres plans i programes supramunicipals que afecten el territori comarcal. El Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental, és el primer d’aquestes característiques a tot Catalunya i pretén ser una eina que permeti assentar les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells, definides en base a una diagnosi de la situació actual sobre la qualitat de l’aire.

El Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental del 16 de setembre de 2019 va declarar formalment l’emergència climàtica i va instar el Consell Comarcal a la redacció d’un Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire i a la creació d’una taula política comarcal, així com totes les accions que se’n derivessin, incidint també en la sensibilització a la ciutadania. El mateix Consell d’Alcaldies va aprovar aquest pla el mes de gener. Ara, els ajuntaments de la comarca hauran de fer el mateix tràmit en els seus òrgans de govern i poder assumir els seus compromisos.

El Pla es sotmetrà al tràmit d’informació pública durant un període de 20 dies hàbils, mitjançant la corresponent publicació d’aquest acord al BOPB, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la web corporativa, amb el benentès que si no es presenten al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. D’altra banda el ple del Consell comarcal ha aprovat definitivament el Programa d’Actuació Comarcal 2021-2024, concebut com el full de ruta per l’ens pels propers anys. El PAC ha estat aprovat per unanimitat.

L’estructura del PAC s’articula i ordena en funció de 4 eixos que volen respondre a quatre grans àmbits d’intervenció i actuació comarcal: Governança, Inclusió i cohesió social, Reactivació econòmica i Transició ecològica. Aquest eixos contemplen 24 línies i 83 programes per abordar els nous reptes i necessitats territorials així com també guiar l’acció comarcal i avaluar l’impacte de les polítiques de la institució. En el passat Ple del 19 de novembre de 2020 es va procedir a l’aprovació inicial del PAC COMARCAL 2021-2024.

Aquest expedient ha estat exposat al públic durant 20 dies hàbils sense que es presentessin al·legacions. Amb posterioritat el Consell d’Alcaldies en sessió de data 22 de gener de 2021 el va informar favorablement. Ara, un cop realitzats tots aquests tràmits legals preceptius es procedeix a la seva aprovació definitiva i entrada en vigor fins el 31 de desembre de 2024. El document del PAC es pot consultar al web comarcal a través d’un document interactiu que vincula les actuacions a realitzar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Es pot trobar clicant aquí.