El Vallès Occidental tindrà 25.000 llars més l’any 2033, segons l’Idescat

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) preveu que el nombre de llars continuarà augmentant a Catalunya fins a assolir una xifra de 3,72 milions el 2048, nombre que equival a unes 694.000 llars més que el 2018. El creixement demogràfic i el canvi en l’estructura per edats de la població catalana contribuirien a tres quartes parts de l’augment en el nombre de llars entre el 2018 i el 2048, mentre que l’augment restant seria fruit de la major propensió de la població a residir en llars més petites, és a dir, amb un menor nombre de persones. La dimensió mitjana de les llars el 2048 seria de 2,28 persones, mentre que el 2018 era de 2,47.

Es preveu que les llars d’una persona són les que més augmentaran en termes relatius a les pròximes tres dècades (41,9%). Podrien arribar a 1,12 milions l’any 2048, fet que representaria que el 30% de les llars estiguessin constituïdes per una sola persona i que concentressin el 13% de la població de Catalunya. En el període 2018-2048 l’augment més elevat de llars unipersonals seria el de persones de 80 anys i més (95,9%). Es preveu que l’any 2048 hi haurà 288.000 llars formades per persones soles de 80 anys i més, de les quals el 78% seran dones.

Les llars de dues persones, que són les més nombroses, també augmentaran (36,8%) i es preveu que l’any 2048 assoliran la xifra d’1,30 milions. El seu pes en el total de llars augmentarà fins al 35% i concentraran el 31% de la població.

Pel que fa al Vallès Occidental, la projecció és que s’incrementin fins a 389.742 les llars previsibles. Això suposaria un augment de 25.000 més en relació al 2018.

Quan a la grandària mitjana de les llars disminuiria a tot el territori durant els propers quinze anys. El 2033, la menor grandària de la llar es localitzaria a les comarques del Pirineu, al Barcelonès (amb una mitjana de 2,22 persones per llar la ciutat de Barcelona) i també  a algunes comarques del litoral. En el cas concret del Vallès Occidental es passaria de les 2,57 actuals a les  2,40 del 2033.