Empreses, professionals i entitats hauran de relacionar-se telemàticament amb l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment aquest dijous una modificació de l’Ordenança municipal per al govern i l’administració electrònica que determina quins agents s’hauran de relacionar amb el Consistori per via telemàtica de manera obligatòria. La modificació adapta l’ordenança al marc legal vigent i va més enllà, avançant així en la implantació de l’administració electrònica.

L’Ordenança municipal per al govern i l’administració electrònica regula les relacions a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics entre la ciutadania, entitats i agents econòmics i l’Ajuntament. La primera versió de l’ordenança es va aprovar el 2007, i el 2015 es va modificar per fer obligatòria la comunicació telemàtica a les empreses que opten a contractes de bens o serveis amb l’Ajuntament. Ara, l’obligatorietat s’estén també a altres agents.

La Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, determina els col·lectius obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu. Aquests són les empreses, professionals de col·legiació obligatòria, treballadors i treballadores autònoms, entitats i associacions, administracions i organismes públics i el personal que hi treballa, i representants de qualsevol dels anteriors.

La Llei, tanmateix, estableix també que les administracions poden determinar, addicionalment, altres subjectes obligats a relacionar-se telemàticament. En aquest sentit, la modificació de l’ordenança municipal fa extensiva l’obligatorietat a persones sol·licitants o beneficiàries d’inversions, col·lectius de professionals, sindicats representats a l’ajuntament i els seus òrgans i persones que optin a processos de selecció de personal municipal.

Amb aquesta modificació es pretén avançar cap a la implantació completa de l’expedient electrònic, reduint costos i, alhora, millorant les relacions amb aquests col·lectius, fent-les més transparents, eficaces i eficients. La modificació de l’ordenança, que restarà aprovada definitivament després del període d’exposició al públic, s’aplicarà a partir del 2 de gener del 2019. A partir d’aquell dia, les persones i entitats contemplades hauran de fer tots els tràmits a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa (https://seuelectronica.terrassa.cat)