Gairebé un milió de desplaçaments cada dia

A la ciutat de Terrassa es fan prop d’un milió de desplaçaments en un dia feiner (920 mil). D’aquests, la majoria són interns a la ciutat, és a dir, amb origen i destinació a Terrassa, i representen el 62,3%.

Aquestes són les principals conclusions de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner que elabora l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que aquest any n’ha fet una centrada en Terrassa. De tots aquests desplaçaments diaris, gairebé el 82% el fan persones residents a la ciutat.

El principal motiu pel que es desplacen els terrassencs, si deixem de banda els que es fan per tornar a casa (43,2%), que són els majoritaris, és per temes personals ineludibles (23,2%), seguit per desplaçaments per treball i gestions de treball (15,5%). Cada dia, cada terrassenc fa, de mitjana 4,1 desplaçaments.

Pel que fa als mitjans de transport, el vehicle privat és el majoritari (45,5%), seguit de la mobilitat activa (40,1%) i el transport públic (14,4%). Aquest últim guanya importància en els desplaçaments fora de la ciutat. En canvi, en els fluxos interns a la ciutat la mobilitat activa és majoritària, amb un predomini gairebé absolut dels desplaçaments a peu.

Per últim, quan els terrassencs es desplacen per dins la ciutat, aproximadament 3 de cada 4 no es mouen del districte on es troben.