Aixetes Aigua Consum Lavabo

Gairebé1.900 famílies terrassenques s’acullen a la tarifa del cànon de l’aigua

Les famílies que s’acullen al cànon social de l’aigua a  Terrassa són  1.891,  a data 31 de desembre de 2022. Pel que fa a tot Catalunya són 88.575 les famílies  acollides a la tarifa del cànon de l’aigua , un 15% més que l’any anterior. A finals de 2021 hi havia 75.966 famílies que s’acollien a aquesta bonificació, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La tarifa social de l’aigua, vigent des de 2011, aplica una bonificació del 100%, si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua. El que suposa entre un 10 i un 30% de la factura, pels col·lectius més vulnerables. En cas que el consum sigui superior, la bonificació serà del 50%.

Aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. Un exemple son les persones perceptores de pensions mínimes contributives, famílies amb tots els seus membres en situació d’atur,  o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial. Es pot consultar en aquest enllaç qui es pot acollir a aquesta bonificació.

Altres mesures per ajudar a les famílies

A més de la tarifa social del cànon de l’aigua, existeix una altra figura que s’aplica en unitats de convivència de 4 o més membres.

També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%. Computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació. Actualment, doncs, s’acullen 308.731 famílies a l’ampliació per trams. Així representa una xifra inferior a la de 2021, degut a revisions censals de sol·licituds antigues.