Eleccions Cambra

La inserció laboral a la FP és lleugerament superior a Terrassa segons la Cambra

La inserció laboral dels Cicles Superiors d’FP supera lleugerament la mitjana catalana a la demarcació de la Cambra de Terrassa. El nivell d’inserció dels graduats en Cicles Superiors d’FP a l’àmbit territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa se situava, l’any 2023, en el 67%.

És un índex lleugerament superior a la mitjana registrada en el conjunt de Catalunya, amb un 66,17%, segons l’informe ‘Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2023’, del Consell General de Cambres i el Departament d’Educació.

Pel que fa a Terrassa, la inserció laboral es va situar l’any passat per aquests graduats en un 68%, per davant de Sant Cugat i Rubí. La Cambra, a través dels serveis de Formació Empresarial i Projectes de Formació, ha elaborat l’extracte del dissetè informe ‘Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2023’, posant el focus en la demarcació territorial de la corporació amb dotze municipis.

Els resultats per a l’àmbit territorial de la corporació terrassenca responen a una mostra de 532 persones enquestades, graduades en Cicles Superiors d’FP. Segons els resultats d’aquesta enquesta, les famílies professionals que van registrar un major índex d’inserció van ser, l’any passat i en aquest territori, Química, amb un 90%, seguida de Disseny d’Interiors, amb un 82%.

Les altres especialitats amb major inserció van ser Transport i Manteniment de vehicles (80%), Imatge i so (78%), Hoteleria i Turisme (75%), Sanitat i Electricitat (ambdues 72%). Cal recordar que l’Informe de 2023 sobre conjunt de Catalunya indica que el nivell d’inserció per aquests graduats s’havia incrementat l’1,78%, l’any passat, respecte el 2022.

L’informe precisa que el percentatge de desocupats i desocupades entre les persones graduades de Cicles Formatius “es manté sempre clarament per sota de l’atur juvenil de 16 a 24 anys de Catalunya”. L’any 2021, després de l’impacte negatiu de la pandèmia en l’ocupació juvenil, s’iniciava una recuperació i l’any 2022 s’incrementava en 27.600 el nombre d’ocupats i ocupades joves, al conjunt del territori català. (Més informació: https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2023.pdf )

Les dades sobre la demarcació territorial analitzades pels serveis de Formació Empresarial i Projectes de Formació de la Cambra de Terrassa fan també una aproximació més detallada dels municipis de Terrassa, Rubí i Sant Cugat. Així doncs, a Terrassa, amb una mostra de 352 persones graduades enquestades i una inserció laboral d’un 68%, l’especialitat que registrava una major ocupació va ser Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat, amb un 92% d’inserció.

La segueixen les especialitats d’Higiene Bucodental, 91%; Imatge pel Diagnòstic i Medicina Nuclear, 79%; Documentació i Administració Sanitària amb un 75%, i Educació Infantil amb un 71%. En el municipi de Rubí, amb un total de 92 enquestats/des, les famílies professionals amb una major inserció, durant el darrer exercici, van estar Automatització i Robòtica Industrial, amb un 75%, sobre el total de les persones enquestades d’aquest cicle.

Administració de Sistemes Informàtic en Xarxa (70%) i Educació Infantil (50%) han estat les altres famílies laborals amb major inserció a Rubí. Del total de la mostra enquestada, la mitjana d’inserció laboral es va situar en el 66%. Pel que fa a Sant Cugat del Vallès, amb una mostra de 88 estudiants i un índex d’inserció laboral del 64%, les especialitats que van registrar majors nivells d’ocupació van ser Màrqueting i Publicitat, en primer lloc, amb un 78%, i Educació Infantil, amb un 70%.