La pobresa més severa creix al Vallès Occidental

Malgrat la millora de les dades macroeconòmiques i la reducció de l’atur, la sortida de la crisi ha deixat al nostre país un panorama social difícil, de pobresa més severa i amb una situació laboral més precària. Per posar cara a aquesta situació, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet dos estudis per aprofundir en el coneixement del territori i poder avançar en la cohesió social, l’equitat i l’eficiència dels recursos.

L’indicador relatiu de pobresa va millorar al 2017 a la comarca gràcies a l’augment del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, a la disminució dels aturats de llarga durada i a la reducció de la població amb rendes de treball d’entre 6.000 i 12.000€. Per contra, ha crescut la franja més castigada, la de les persones que ingressen menys de 6.000€, que representen un 13,2% del total.

D’altra banda, es manté la desigualtat de gènere estructural amb un major impacte de la no afiliació i la desocupació en el col·lectiu femení. A més de la meitat dels municipis, un 40% o més de les dones en edat de treballar no estan afiliades. I pel que fa a les desocupades de llarga durada al conjunt del Vallès són gairebé el doble que el masculí. L’estudi també destaca l’important augment d’infants que reben una beca menjador, posant de manifest la pobresa de les famílies amb  fills a càrrec.

D’aquesta manera, es posa de manifest la problemàtica que presenta una part significativa de la comarca per no tenir uns ingressos suficients i les mancances materials que presenten. També es fan evidents les dificultats amb què es troben els serveis socials locals i les entitats del tercer sector per la baixa cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania. Només un 9% de les sol·licituds han estat aprovades al Vallès Occidental.

Per això, reclamen més coordinació de tots els agents, poder complementar aquesta renda amb altres ajuts i l’aplicació d’un salari mínim comarcal de 1.071€. I és que els ajuts locals d’emergència social s’han tornat estructurals i cal recuperar el seu caràcter excepcional.