La qualitat de l’aire ha millorat durant la reducció d’activitat pel confinament

Les últimes dades, corresponents al 2020, indiquen una evident millora de la qualitat de l’aire, lligada inequívocament a la reducció de l’activitat durant l’estat d’alarma. De l’anàlisi comparativa de les dades de diòxid de nitrogen (NO2), dels primers quatre mesos d’enguany amb les dels mateixos de l’any 2019, s’observa un clar descens de la mitjana mensual a partir del mes de març (13 de març, primer dia de confinament per la Covid-19). Aquesta tendència s’aguditza encara més durant el mes d’abril i és més pronunciada a les estacions de trànsit intens de la ciutat de Barcelona. En general, durant el 2019 s’estabilitzen els nivells de NO2 i de les partícules disperses PM10 a la conurbació de Barcelona. Així ho diu l’anuari de Qualitat de l’Aire de Catalunya que acaba de publicar el Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’any passat va ser un any càlid i sec, normal pels episodis d’estabilitat atmosfèrica que afavoreixen pics d’alta contaminació. Comparat amb el 2018 van ser anys molt diferents, ja que aquest va ser plujós, amb episodis de vent que afavoreixen la dispersió de la contaminació. Un any amb menys estabilitat atmosférica dels darrers 20 anys. La presència del diòxid de nitrogen a l’aire manté la tendència a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, que és l’àrea on habitualment els nivells són més elevats. De fet, com en l’any anterior, s’han tornat a produir dues úniques superacions del valor límit anual d’aquest contaminant en dues estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), de trànsit intens, situades a la ciutat de Barcelona (Eixample, i Gràcia-Sant Gervasi).

Respecte a l’any anterior, s’observa que els nivells d’NO2 es mantenen similars en general, tret de les estacions de la ciutat de Barcelona i alguns municipis de la perifèria, on s’aprecia un lleuger descens. Amb tot no s’han donat les condicions per declarar un episodi d’alta contaminació. En referència a la fracció PM10 del material particulat, pel que fa a les mitjanes anuals, els nivells es mantenen respecte l’any 2018. Durant l’any 2019 no s’ha superat el valor límit anual a cap zona de qualitat de l’aire, i hi ha hagut una única superació a Catalunya del valor límit diari, a l’estació de Manlleu. Els episodis puntuals de concentracions elevades de partícules poden haver estat influenciats per les intrusions africanes.

Pel que fa a l’ozó (O3 ), ha superat el llindar d’informació a la població en 122 ocasions, 7 hores de les quals ho ha fet també del llindar l’alerta, el valor objectiu per a la protecció de la salut de les persones, en 7 punts de mesurament, i el valor objectiu per a la protecció de la vegetació en 22 punts. Els nivells d’ozó són molt variables d’un any a un altre perquè la seva formació depèn molt de la meteorologia. Els anys més calorosos i amb més radiació solar és quan es registren nivells més elevats. Cada any se supera el llindar en algunes estacions, especialment de tipus rural. Per donar compliment a l’exigència de la legislació vigent d’avisar la població en cas de superació del llindar d’informació o d’alerta, s’ha dut a terme, un any més, la campanya de vigilància dels nivells d’O3 des del dia 15 de maig al 15 de setembre. El web del Departament de Territori i Sostenibilitat disposa d’un espai dedicat a l’atmosfera amb informació sobre la legislació vigent, les mesures de qualitat de l’aire, el pronòstic, les avaluacions d’anys anteriors, els plans de millora de la qualitat de l’aire, i els controls a les emissions industrials. També té apartats específics sobre la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona i al Camp de Tarragona.