La reforma del Reglament Orgànic Municipal millora la participació ciutadana als plens i a les comissions

El darrer ple de l’any ha aprovat inicialment i per unanimitat la reforma del Reglament Orgànic Municipal, el ROM, el document que ha de regular el funcionament dels òrgans de govern municipal, els mecanismes d’informació i participació ciutadana i l’estatut dels membres de la corporació.

L’actualització serveix, diuen, per augmentar-ne la transparència, fomentar el bon govern i, sobretot, per millorar la participació ciutadana. El nou reglament substituirà l’actual, que data del 1998, i que havia d’adequar-se als canvis normatius i a les necessitats actuals.

Entre les principals novetats, el nou ROM estableix com a obligatòria una Comissió de Transparència, s’incorporen les noves tecnologies i s’introdueixen mecanismes per facilitar l’assistència i la intervenció de la ciutadania, entitats i col•lectius a les comissions informatives i també als plens.

Que el nou ROM permeti que la ciutadania presenti mocions a les sessions és un dels punts que més han valorat les diferents forces polítiques amb representació a l’Ajuntament.

C’s ha volgut que el reglament especifiqués que la inforamció es redactarà en català i castellà i que, en l’apartat de precs i preguntes, l’oposició tingui dos torns.

El Partit Popular no ha intervingut en aquest punt de l’ordre del dia i l’equip de govern ha agraït l’esforç de totes les formacions per arribar a un consens.

Un cop superada l’aprovació inicial, el nou ROM se sotmetrà a informació pública per a la seva aprovació definitiva i entrarà en vigor després de les properes eleccions municipals (maig 2019).