L’Ajuntament impulsa dues millores urbanístiques al Centre i a Ca n’Anglada

L’Ajuntament inicia els tràmits pel desenvolupament urbanístic d’uns terrenys a Ca n’Anglada i al Centre de la ciutat. Les dues actuacions afecten una parcel·la de l’Avinguda Barcelona i de l’antiga fàbrica tèxtil Industrial Freixa, a la carretera de Montcada. El Govern inicia la tramitació pel canvi d’expedients que passen del sistema de compensació bàsica al de cooperació.

Aquesta mesura es deu a l’incompliment de les obligacions dels propietaris per no executar els objectius previstos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Pel què fa als terrenys de la finca de l’Avinguda Barcelona, l’Ajuntament requerirà que els propietaris presentin els projectes de reparcel·lació i urbanització. L’àmbit de planejament d’aquesta parcel·la de Ca n’Anglada també abasta les finques dels números 150 i 152 amb una superfícies de més de 1.300 metres quadrats (1353 m/2).

L’objectiu és ampliar els equipaments adjacents i completar el front edificat de l’Avinguda de Barcelona. En cas de no impulsar el projecte el Consistori pot instar a canviar la modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica pel de cooperació, i tenir d’aquesta manera la iniciativa per executar les obres d’urbanització. Pel què fa al sector de la carretera de Montcada, es tracta d’un solar de més de 3.000 metres quadrats (3.136) delimitat pels carrers de Viveret, Baldrich i Topete al costat de l’edifici principal de l’antiga Industrial Freixa i després Filcolor, actualment en desús.

El POUM contempla alliberar espais per habilitar una àrea central per a nous usos residencials i conservar la xemeneia protegida de 21 metres d’alçada. L’objectiu és millorar la connectivitat entre els barris del Centre i el Segle XX amb un pas entre la carretera de Montcada i l’espai central del Vapor Gran. Un punt estratègic entre el Vapor Gran i Pont Aurell i Armengol per a la reordenació de dos sectors emblemàtics del barri del Segle XX, amb una part executada i el Pla de millora de transformació de la Sala i Badrinas.