L’Ajuntament modificarà el Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua per ajustar-se a la normativa estatal

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha aprovat elevar al Ple d’octubre una primera aprovació de la modificació parcial del Reglament del servei d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua, que ja havia estat aprovat el març de 2018. Aquesta proposta inclou dos canvis: el primer pretén adaptar-se a la nova normativa estatal referent als comptadors de l’aigua; el segon canvi anirà enfocat a tractar els impagaments relacionats amb els subministraments industrials i comercials.

Pel que fa a la primera modificació el l’Ajuntament seguirà les directrius que indica l’ordre ministerial, la qual pretén eliminar el concepte de “manteniment dels comptadors” per evitar la seva manipulació i que només es puguin reposar en un termini màxim de 12 anys des de la seva instal·lació. És per això que s’eliminarà del Reglament el terme «reparació».

Quant a la segona modificació referent al nombre de factures impagades procedents dels subministraments industrials i comercials es modificarà l’article 24 del Reglament. L’objectiu d’aquesta modificació és delimitar l’excepció del pagament dels contractes de subministrament domèstic que estiguin emparats per casos de vulnerabilitat residencial, per així poder deixar la porta oberta a suspendre el subministrament en contractes industrials i comercials.

En el període transcorregut entre setembre de 2018 i setembre de 2021 la suma de factures impagades provinents dels subministraments industrials i comercials, i per les que es realitzarà aquesta modificació, supera els 227.000€, el que representa un 14% de l’import total del deute.