L’autisme és la necessitat educativa amb més presència als centres municipals d’educació especial

Educació de la Diputació de Barcelona ha realitzat una enquesta a 9 escoles municipals d’educació especial de la província de Barcelona (entre elles, les terrassenques CEE El Pi i CEE Fàtima) entre els mesos de desembre de 2022 i març de 2023. El qüestionari recull informació sobre el perfil dels 731 alumnes escolaritzats en aquests centres i dels 315 professionals docents i personal tècnic de suport a la docència que hi treballen, així com quins perfils professionals es troben a faltar, les mesures d’equitat en l’accés al servei mitjançant beques i ajuts, i els costos i finançament del servei.

Actualment vuit dels nou centres de la XEMEE col·laboren amb centres ordinaris, fent escolarització compartida (5), formació al personal docent (5), xerrades a claustres (4), o assessoraments puntuals amb alumnat només escolaritzat a l’escola ordinària (4), entre altres. Segons el tipus d’ensenyament, la majoria d’escoles ofereixen educació especial des d’infantil a ESO, i una escola està especialitzada en programes de formació i inserció.

La matrícula de les EMEE no ha disminuït i es detecta un augment de les llistes d’espera. De les nou escoles, només quatre consideren que alguns dels seus alumnes podrien estar escolaritzats en centres ordinaris. Es detecta una major proporció de nois que de noies i també més percentatge d’alumnat immigrant que a l’ordinària.

La necessitat educativa amb més presència és el trastorn de l’espectre autista, (42,5%) seguida per la discapacitat intel·lectual (41,1%). És important destacar que totes les escoles coincideixen que l’alumnat amb TEA és el que més creix.

S’observa una varietat de la cobertura territorial de les escoles respecte l’empadronament de l’alumnat. En la majoria dels casos és l’ajuntament on està ubicada l’escola qui assumeix la despesa de l’alumnat empadronat a altres municipis. Un 31% del finançament total està assumit per l’administració local.