Les pensions contributives a Terrassa estan 50 euros per sota de la mitjana catalana

Les pensions contributives a Terrassa estan 50 euros per sota de la mitjana catalana. Segons dades de l’Idescat corresponents al 2021, els pensionistes cobren a la nostra ciutat 1.190 euros mentre que al conjunt de Catalunya la xifra és de 1.240 euros.

El Barcelonès és la comarca on l’import brut mitjà percebut pels pensionistes és més elevat a Catalunya, amb 1.338 euros, seguida del Tarragonès i el Baix Llobregat, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. El Gironès, el Garraf, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental també se situen per sobre de la mitjana catalana. En canvi, els residents a la Terra Alta perceben les pensions més baixes (892 euros), i els segueixen els de les Garrigues, el Priorat, la Noguera i el Montsià.

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, l’import varia fins a 510 euros mensuals, atenent el municipi de residència del pensionista. Sant Cugat del Vallès és el municipi on els pensionistes de pensions contributives perceben un import mitjà més alt.

Un dels factors que explica les diferències entre comarques és la major o menor presència de pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms, ja que generalment són més baixes que les del Règim general.

El tipus de pensió també és un altre factor determinant, ja que les pensions de jubilació (que representen el 65,7% del total de pensions contributives) són les que tenen un import mitjà més elevat.

Per sexe, l’any 2021 un 51,6% dels pensionistes són dones i un 48,4% són homes. La mitjana percebuda en concepte de pensions és de 1.240 euros, que en el cas dels homes és de 1.430 euros i en el de les dones és de 1.062 euros.

El 2021 resideixen a Catalunya 1.518.402 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, que equivalen al 19,6% de la població. Les comarques amb una proporció més alta de pensionistes sobre el total de la població són el Berguedà, el Ripollès i la Terra Alta. En nombres absoluts, les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

En l’àmbit dels municipis de 20.000 habitants o més, Barcelona és el municipi amb més pensionistes, seguit per l’Hospitalet de Llobregat i Sabadell.

Pel que fa a l’import brut percebut pels pensionistes a Catalunya al mes de desembre del 2021, un 47,3% dels pensionistes no supera els 1.000 euros, el 36,5% percep entre 1.001 i 2.000 euros i el 16,2% supera els 2.000 euros d’import mitjà mensual.

L’Idescat publica les dades de pensions i pensionistes de la Seguretat Social dels anys 2020 i 2021. La interpretació de les dades, principalment les del 2020, s’ha de contextualitzar en el marc de la crisi sanitària causada per la covid-19.