Les preinscripcions escolars es faran entre el 13 i el 24 d’abril

Entre el 13 i el 24 d’abril s’obrirà el període de preincripció per als ensenyaments obligatoris, és a dir, per al segon cicle d’Educació Infantil i per la Primària i la Secundària obligatòria. Les principals novetats d’aquest any és la reducció del termini de tot el procés en gairebé un mes, des de que la família presenta la sol•licitud fins que es coneix el centre on s’ha obtingut la plaça. L’altra novetat és la possibilitat de preinscribir-se electrònicament per a cicles formatius de Grau Superior.

El fet de començar la preinscripció més tard que el curs anterior permetrà la reducció d’incidències per peticions d’alumnes nouvinguts o d’altres que es trobin en situació similar de canvi, com el canvi de localitat o residència. Així les incidències es resoldran de manera ordinària i no es tractaran com a sol•licituds fora de termini. La reducció del procés no afecta el termini per a la preinscripció, ni el de matriculació, que aproximadament mantenen els mateixos dies que l’any passat.

Des del Departament d’Ensenyament es destaca que l’ajust del calendari s’ha pogut fer gràcies als nous programes informàtics de gestió d’alumnes, gestió administrativa i econòmica dels centres. Aquests programes permeten una major integració de dades, l’automatització del seu tractament i l’optimització de molts processos.

En l’altra novetat del curs, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de Grau Superior de la Formació Professional, permetrà formalitzar la matricula de forma no presencial, un primer pas per a l’entrada de l’administració electrònica en el procés de preinscripció.