L’Oficina Tècnica Laboral ha inserit 118 persones amb diagnòstic de salut mental en 5 anys d’activitat

L’Oficina Tècnica Laboral (OTL) de l’Ajuntament de Terrassa, gestionada a través de l’empresa municipal Foment de Terrassa, ha atès a 250 persones en els primers cinc anys de funcionament.

Aquest dispositiu públic va iniciar la seva activitat l’any 2018, a partir d’un projecte pilot de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència en el mercat de treball de les persones amb diagnòstic de salut mental a la ciutat de Terrassa.

Així doncs, des del mes de setembre de 2018 fins a l’actualitat, l’OTL ha atès a persones en edat de treballar, amb un diagnòstic de salut mental i en tractament medico-sanitari, que s’han dirigit a l’oficina per derivació dels centres sanitaris de la ciutat per tal de rebre un assessorament i acompanyament que els faciliti la inserció laboral o la millora de l’ocupació.

Concretament, l’oficina ha realitzat 1.001 accions d’orientació i 1.027 accions de recerca activa de feina. De les 250 persones a les que s’ha atès, 118 han estat inserides al mercat laboral. A més, un 72,2% d’aquestes han estat inserides en empreses ordinàries, tot i l’estigmatització que hi ha al voltant de les persones amb diagnòstic de salut mental.

La coordinació amb els centres de salut és una peça clau de tot l’itinerari. Aquests compten amb un equip de treball format per psicòlegs, psiquiatres i treballadors socials que valoren la idoneïtat d’iniciar un procés de recerca de feina i, per tant, derivar el cas a l’OTL.

Al llarg del procés de recerca de feina hi ha la col·laboració de l’equip mèdic en tot moment, a través de la figura del treballador social, per tal de gestionar possibles recaigudes. A més, les persones participants també compten amb l’acompanyament en el seu itinerari d’inserció dels orientadors i les orientadores del servei, fins a l’assoliment dels seus objectius.

L’Oficina Tècnica Laboral de Terrassa forma part de la Xarxa d’OTL de la província de Barcelona, que donen servei a tota la demarcació, i està cofinançada entre la Diputació de Barcelona i Foment de Terrassa.