Més de 600.000 euros per promoure la igualtat d’oportunitats educatives durant el curs 2022-2023

610.000 euros per promoure la millora d’oportunitats educatives a les escoles i instituts de Terrassa durant el curs 2022-2023 (45.000 euros més que el passat). És la quantitat de la sisena addenda que correspon al conveni que signen anualment el Departament i l’Ajuntament per al desplegament del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) en el marc dels Plans Educatius d’Entorn (d’aquesta partida, 17.000 euros són pels PEE). El PMOE també compta amb finançament del Govern de l’Estat i dels fons europeus.

Aquests PMOE són una mesura extraordinària iniciada el curs 2020-2021 per pal·liar els efectes desfavorables de la pandèmia en el sistema educatiu. Tenen però vocació de continuïtat per lluitar contra les desigualtats eductives d’origen socioeconòmic.

A Terrassa l’aposta per les polítiques públiques que afavoreixen l’èxit educatiu, l’equitat i la igualtat d’oportunitats ve de lluny. Des del 2004 s’impulsen els Plans Educatius d’Entorn (PEE) i al 2018 la ciutat es va adherir a l’Aliança Educació 360.

I és que diversos estudis demostren que el risc de fracàs escolar d’un alumne està relacionat amb els ingressos familiars. És a dir, menys nivell econòmic, més risc de fracàs. I més enllà de l’aula i el pati, on es produeixen més desigualtats és en el temps no lectiu.

Edunauta 1Edunauta 2Edunauta 4