La Cambra de Comerç

Obert el termini de presentació de candidatures a les eleccions de la Cambra de Comerç

Aquest dimecres 24 de maig, s’obre el termini de presentació de candidatures a les eleccions dels membres del Ple de la Cambra de Comerç, que es prolongarà fins al 7 de juny. Aquest període és per a les sol·licituds per sufragi dels electors i electores, amb representació de 35 membres al Ple de Cambra. Però, també per a les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials, amb representació de cinc membres al Ple. Pel que fa al termini de les empreses de major aportació voluntària, amb una representació de cinc membres al Ple, serà del 21 al 27 de setembre.

La presentació, juntament amb la documentació necessària, en suport paper, s’haurà de fer a la Secretaria General de l’entitat. Per fer-ho, doncs, cal sol·licitar cita.

El 16 de juny, la Secretaria presentarà a la Junta Electoral Territorial la documentació presentada. Serà, doncs, aquest òrgan col·legiat qui, en un termini màxim de vuit dies hàbils, proclamarà els candidats i candidates a les eleccions que se celebraran el mes de setembre. Es procedirà a la votació en aquells casos que sigui superior el nombre de candidatures al de representacions assignades per grup d’activitat o categoria amb representació al plenari.   

Requisits de les candidatures

Per ser candidat a membre del Ple per sufragi dels electors o electores, cal ser una persona jurídica o física, amb nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea. També pot ser d’un estat que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, entre d’altres. La persona candidata ha de tenir una antiguitat de dos anys en l’exercici de l’activitat empresarial. També ha de formar part del cens, i ser elector o electora del grup, categoria i, si escau, subcategoria corresponent. Si es tracta d’una persona física, el candidat haurà de ser major d’edat. Altres requisits són estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més de no incórrer en les causes d’inhabilitació.

Per la seva banda, les organitzacions empresarials intersectorials poden proposar llistes de candidats i candidates. La llista, que haurà de ser paritària, es pot presentar de manera individual o de manera conjunta entre dues o més organitzacions empresarials. Les persones que hi figurin, hauran de ser de reconegut prestigi en la vida econòmica. 

Procés electoral i votacions

El procés electoral comptarà amb quatre dies de vot electrònic en remot, del 15 al 19 de setembre, i un dia de vot electrònic presencial, el 20 de setembre (de les 10.00 a les 17.00 h.), que tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa. Aquest procés serà verificat per un auditor i per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Pel que fa a les votacions als representants en el Ple de la Cambra de Comerç de les organitzacions empresarials, tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la seu de l’entitat, on hi haurà paperetes disponibles.