S’aprova el Pla de Mobilitat del Vallès, que preveu dues noves estacions a Terrassa

El Pla Específic del Vallès  proposa una setantena d’actuacions encaminades a una mobilitat més sostenible, eficient i segura, amb la promoció del transport públic i dels modes no motoritzats com a peces cabdals. És fruit d’un treball en què han participat, a més de la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials i socials i també la ciutadania. Les actuacions proposades tenen com a objectiu afavorir la qualitat, connectivitat i equilibri territorial del sistema, augmentar l’ús del transport públic, reduir la congestió viària i incorporar les noves tecnologies en la gestió. Les propostes, a executar per part de la Generalitat, l’Estat i les administracions locals, tenen com a horitzó temporal l’any 2026 i estan valorades en prop de 2.500 milions d’euros.

Els eixos temàtics del PEMV són sis: transport públic ferroviari; transport públic per carretera; transport privat; mobilitat a peu i amb bicicleta; i gestió de la mobilitat.

El PEMV a Terrassa
A Terrassa el Pla proposa diverses actuacions encaminades a afavorir el transport públic. Per exemple, contempla la creació de dues noves estacions a la ciutat: a la línia S1 de Ferrocarrils, Terrassa – Sud; i a la línia de Renfe, Terrassa – Oest. En total, a la comarca, es preveu la creació de deu noves estacions.

Terrassa també ha de formar part de l’anomenada xarxa BRCAT, serveis d’autobús acompanyats de millores infraestructurals específiques, que permetin prioritzar el pas per als busos. Els corredors BRCAT proposats són: Caldes de Montbui – la Llagosta, Mollet del Vallès – Vall del Tenes, la Llagosta – UAB, Terrassa – Sabadell – Granollers, Sabadell – Castellar del Vallès, Cerdanyola – Barberà – Sabadell i Rubí/Sant Cugat – Cerdanyola. Paral·lelament, el Pla inclou també el reforç de les línies exprés.cat o altres millores de servei, així com la construcció d’una terminal de busos a la UAB.

Per a millorar les comunicacions transversals, es proposa la formació de la ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, el desdoblament de la B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès, en col·laboració i coordinació entre totes les administracions, especialment els ajuntaments implicats, amb l’objectiu principal de reciclar i optimitzar les infraestructures de mobilitat existents, preservar el màxim el territori i alliberar trànsit que avui circula per l’interior dels nuclis urbans.

El Pla Específic de Mobilitat del Vallès també proposa la creació de xarxes interurbanes per a ciclistes entre Terrassa i Rubí i Terrassa i Sabadell.