Sessió informativa sobre la plusvàlua municipal a la Cecot

Les sentències dels tribunals han posat en qüestionament l’aplicació de l’Impost Municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, popularment conegut com a plusvàlua, quan no hi ha guany en l’operació.

Per valorar i reflexionar sobre aquest impost, el Club Cecot Financer i Fiscal ha organitzat aquest dijous una sessió informativa amb la presència de diversos ponents.

Així, han parlat Ferran Bel, alcalde de Tortosa i president de la comissió d’hisendes locals de l’Associació Catalana de Municipis i Daniel Tarroja, Gerent del Departament Fiscal de Crowe Horwath.

En el transcurs de l’acte s’han abordat diverses qüestions, com ara saber quin recorregut tenen aquestes sentències, quins posicionaments s’estan fent des dels ajuntaments i quin futur té l’impost de la plusvàlua en la reforma de la Llei d’Hisendes Locals.