TeC considera que l’aixecament de la suspensió de la Llei 4/2016 és “un punt d’inflexió” per al lloguer social

Dilluns 9 d’abril Terrassa en Comú va presentar la proposta de resolució que portarà al proper ple d’abril per a l’ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer, per tal que hi puguin accedir persones i famílies que no poden accedir a un habitatge en condicions dignes o moltes d’altres que han de destinar una part molt elevada dels seus ingressos per poder accedir a un lloguer de mercat, actualment afectat per la bombolla de lloguers. La proposta pretén beneficiar-se del recent aixecament temporal de la suspensió del Tribunal Constitucional de dos articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les famílies en risc d’exclusió residencial. Són els que fan referència a l’expropiació d’ús de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l’expropiació de l’ús per 3 anys dels habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament (article 17).

En aquest marc Terrassa en Comú considera que “ens trobem davant un punt d’inflexió que obre la porta a la possibilitat d’augmentar el parc social d’habitatges assequibles de lloguer per atendre les necessitats de les persones en situació de més vulnerabilitat i davant el qual l’Ajuntament de Terrassa no hauria de perdre ni un minut en la seva aplicació.” Aquests procediments d’expropiació poden concloure si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una administració pública perquè estableixi un lloguer social, sempre que l’acord se subscrigui en un termini de tres mesos. L’acord d’inici de l’expedient porta implícita la declaració d’ocupació urgent i les entitats financeres disposen d’un termini de 15 dies per presentar al·legacions.

Terrassa en Comú recorda que a Terrassa “existeixen entre 4.000 i 5.000 habitatges buits propietat d’entitats financeres i que hi ha 3.655 terrassenques inscrites per accedir a un habitatge protegit i un nombre important de famílies que s’han presentat a la Taula de valoració i fons d’habitatges de lloguer social en situacions especials i d’emergència que compleixen amb els requisits i, per tant, està aprovada la seva sol·licitud i estan pendents d’adjudicació per la manca d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament.”

Els comuns demanen “voluntat política per buscar propostes diferents per garantir l’accés a l’habitatge digne, així com als subministraments bàsics inherents al mateix.”