Terrassa baixa els nivells de contaminació atmosfèrica per sota dels límits de la UE

El 2015 es va posar en marxa el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire per tal de reduir els nivells els nivells de contaminació atmosfèrica. Doncs bé, segons l’Ajuntament, el conjunt de mesures adoptades, una quarantena, ja han donat els seus fruits. Així ho indiquen les dades recollides durant el 2018 sobre els dos principals contaminants, que estan per sota dels límits que marca la legislació europea. Els nivells de diòxid de nitrogen van ser de 35 micrograms per metre cúbic, quan el màxim és de 40; pel que fa a les partícules en suspensió inferiors a 10 micres, el nivell l’any passat va ser 21 micrograms per metre cúbic, bastant per sota del màxim, situat en 40.

Aquests resultats arriben després que s’hagin aplicat diverses accions del Pla de Qualitat de l’Aire. Passen, sobretot, per reduir el nombre de vehicles en circulació, augmentar l’ús del transport públic i col•lectiu i fomentar els desplaçaments en bici i a peu. De fet, el 65% de les mesures afecten a la mobilitat, ja que, segons la diagnosi feta, el trànsit de vehicles de motor era la primera causa d’emissions contaminants. Altres mesures tenen relació amb les emissions industrials i d’obres.

Un cop assolit l’objectiu d’estar per sota dels nivells de contaminació que marca la Unió Europea, ara l’Ajuntament treballa per acomplir els establerts per l’Organització Mundial de la Salut, més restrictius.