Terrassa superarà els 250.000 habitants el 2030

Terrassa arribarà als més de 253.000 habitants l’any 2030, un augment del 16 per cent pels pròxims 12 anys. Això representa un creixement anual de gairebé 3.000 habitants, exactament 2.892, entre l’1 i l’1,3 per cent cada any. Així es desprèn d’un estudi de projecció demogràfica que ha fet el Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat, per conèixer l’evolució futura de la ciutat.

Un informe de referència perquè l’Ajuntament pugui donar la resposta més adequada a la necessitat de serveis i equipaments de la ciutat. Segons l’estudi aquesta tendència a l’alça es produirà bàsicament per l’elevat saldo migratori positiu, és a dir que arribaran més persones a viure a la ciutat que no pas les que en marxaran. Mentre que la natalitat es mantindrà estable i fins i tot disminuirà durant els pròxims sis anys i després s’estabilitzarà.

Per la seva banda la mortalitat creixerà a causa de l’augment de l’esperança de vida en edats més avançades. Actualment a Terrassa tot i haver-hi un clar envelliment de la població per damunt dels 65 anys o més, i un sobreenvelliment que supera els 75 anys, aquest envelliment es contrarestarà proporcionalment amb l’arribada de població en edats més joves, d’entre els 15 i els 49 anys.

Tot i això el pes de la gent gran en el conjunt de la població terrassenca serà el 2030 del 19 per cent, més gran que el pes de la població de joves que serà del 17 per cent. Per tant l’estudi conclou que d’aquí a dotze anys l’estructura demogràfica no serà tant envellida en comparació amb d’altres ciutats de la província.

L’estudi destaca que cada vegada les dones tenen fills en edats més avançades i tot i tenir en compte el saldo migratori de gent jove, la recuperació de la natalitat es produirà més a mig-llarg termini, justament a causa d’aquests retards en la maternitat. Per tant l’informe augura un envelliment de la població pels pròxims 12 anys simultàniament amb un rejoveniment, amb l’increment de joves provinents de l’estranger i de l’àrea metropolitana.

 

L’informe de projecció demogràfica destaca que totes aquestes xifres són aproximades i que s’hauran de revisar anualment contrastant amb dades reals del Padró Municipal. I afegeix que molts d’aquests components demogràfics són molt sensibles a la situació socioeconòmica de cada moment, més depenents del canvi de cojuntura i especialment del saldo migratori.