Un decret suspèn els desnonaments de famílies vulnerables en l’estat d’alarma

Els desnonament de persones o famílies en situació de vulnerabilitat quedaran suspesos en cas de pisos propietat de grans tenidors o entitats bancàries, fins que aquests ofereixin un lloguer social als afectats. Així ho diu un decret aprovat avui pel Govern que conté d’altres supòsits i que serà vigent mentre duri l’estat d’alarma. S’entén per vulnerables les famílies que ho hagin acreditat abans de la pandèmia de la Covid-19, les que ocupen un pis des d’abans del juny del 2019 sense títol habilitat, l’extinció del contracte amb un gran tenidor o les persones amb dificultat per pagar quotes hipotecàries.

En cas que Mossos o les policies locals rebin ordres d’executar mesures cautelars de desocupació de famílies amb risc d’exclusió residencial, hauran de sol·licitar abans un informe urgent als serveis socials i comunicar la petició al ministeri fiscal. També es consideren vulnerables de forma excepcional els què hagin ocupat un pis de gran tenidor entre el juliol del 2019 i l’Estat d’Alarma.