Un informe constata l’efecte de la pandèmia sobre la mortalitat, la fecunditat i les migracions

La població empadronada al Vallès Occidental a 1 de gener de 2021 era de 937.422 habitants, segons dades del Padró municipal. Respecte de l’any anterior, s’ha produït una disminució de la població de 86 persones (-0,01%) a causa de la pandèmia. La comarca redueix la seva població per primer cop des que es va implantar el Padró continu l’any 1998.

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat sobre els components de la dinàmica demogràfica: mortalitat, fecunditat i migracions. El creixement migratori, tot i ser positiu, no va compensar el creixement natural negatiu. L’any 2020, els naixements van disminuir a la comarca mentre que les defuncions van augmentar, de manera que la xifra de defuncions va superar la de naixements resultant en un saldo natural de -1.081 persones.

El saldo migratori va ser de 3.945 entrades netes l’any 2020, gràcies a l’aportació de la migració exterior (+4.109) i de la resta de Catalunya (+881). Aquests fluxos van compensar el saldo migratori negatiu de la comarca amb la resta d’Espanya (-1.045).

Deu dels vint-i-tres municipis del Vallès Occidental perden població respecte de l’any anterior, entre els quals es troben les capitals, Terrassa (-0,28%) i Sabadell (-0,15%), i els municipis grans i mitjans, tret de Sant Cugat del Vallès (+1,11) i Castellar del Vallès (+0,70%).

Estructura de la població

La comarca concentra el 12% de la població total de Catalunya. Per grans grups d’edat, el 17,4% de població de la comarca té menys de 16 anys, el 65,6% en té entre 16 i 64 i el 17% se situa per sobre dels 65 anys. Amb un índex d’envelliment de 97,6, l’estructura d’edats del Vallès Occidental és menys envellida que la catalana i la de les comarques barcelonines.

Projeccions de població

Les projeccions de l’Idescat preveuen que la població del Vallès Occidental augmentarà en 71.271 habitants fins arribar a 1.009.787 habitants l’any 2031. En termes relatius, es projecta que la població de la comarca s’incrementarà un 7,6%, com a resultat del creixement migratori (+7%) i, en menor mesura, del natural (+0,6%).

Segons les projeccions de l’Idescat, la població de la comarca serà més envellida d’aquí a deus anys: el pes de la població més gran de 65 anys passarà del 17% actual al 20,6% el 2031.