Una nova guia online informa a la ciutadania sobre el tipus de llicència d’obres que necessita

L’Ajuntament de Terrassa posa a disposició de la ciutadania el nou “Qüestionari d’obres”, una eina online que permet a l’usuari descobrir quin permís municipal o comunicació prèvia ha de presentar a l’Ajuntament abans d’executar una construcció, instal·lació o obra.

Amb el qüestionari, l’usuari pot saber quina llicència necessita per fer petites reformes o grans construccions. Només cal que accedeixi a la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i respongui a les preguntes formulades triant una de les fins a cinc opcions plantejades a cada qüestió.

Al final del qüestionari, el ciutadà obté com a resposta el tipus de permís que ha de demanar, el preu i la documentació tècnica requerida. En cas de dubte, l’usuari també pot sol·licitar una cita prèvia a la web perquè sigui atès pel personal tècnic de Llicències d’Obres i Protecció de la Legalitat.

Amb aquest projecte és vol facilitar al màxim la informació al ciutadà que vol fer una obra, construcció o instal·lació i no sap quins papers ha de cursar davant l’Ajuntament. Actualment, hi ha sis permisos o comunicacions, entre les quals les llicències d’obres majors i menors, llicències menors de serveis i instal·lacions o comunicacions prèvies d’obra, entre d’altres.

Des del mateix web, l’usuari pot fer directament la sol·licitud de la seva llicència o comunicació, o bé descarregar els impresos pertinents.