Segle Xx 2

Vistiplau a la transformació de teixit industrial en desús al barri del Segle XX

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc metropolità de Barcelona ha informat favorablement del Pla de millora urbana que permetrà la reconversió d’antic teixit industrial en desús a Terrassa en una nova zona residencial amb un 30% de pisos amb protecció oficial, i millorar l’espai públic amb la creació d’una nova plaça.

L’àmbit se situa al barri del segle XX i constitueix la part sud d’una illa delimitada pel carrer de Baldrich, el carrer Dr. Torras i Bages i la carretera de Rubí, amb una superfície total d’uns 5.000 m2 i ocupat per antigues naus industrials abandonades. La part nord de l’illa ja està edificada.

El Pla de millora preveu per aquest nou àmbit usos majoritàriament residencials, amb un total de 55 pisos en règim de mercat i 24, el 30%, amb protecció oficial. Els habitatges se situaran amb façana al carrer de Baldrich i a la carretera de Rubí. Les activitats terciàries ocuparan la planta baixa de la part de l’edifici que farà xamfrà entre els carrer Torras i Bages i la carretera de Rubí, i el soterrani es destinarà a aparcament. S’habilitarà una vorera d’amplada suficient per a la plantació d’arbrat i per a la circulació de vianants i es crearà una nova plaça al xamfrà Baldrich/Torras i Bages, davant de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i de l’Arxiu Històric de Terrassa.

Segle Xx 2